Accueil > Prononciation > Lettres > Voyelles > Prononciations de la lettre "o" en anglais

La lettre voyelle "o" utilisée seule (en syllabe accentuée, sauf indication contraire) se prononce généralement de la manière suivante :
(passer le curseur sur les symboles phonétiques et les mots en anglais pour entendre la prononciation)
o
1 /ɒ/ cod
2 /əʊ/ code
3 /ɔː/ for
4 fore
a aa ae ai ao au aw ay augh
e ea ee ei eo eu ew ey eau
i ia ie ii io iu
o oa oe oi oo ou ow oy ough
u ua ue ui uo uu uy
y ya ye yi yo yu

Dans le détail, voici les différentes prononciations possibles: (Exercices)

souvent parfois rarement
avant consonnes multiples /ɒ/ clock /klɒk/ - doctor /ˈdɒktəʳ/ - torrent /ˈtɒrənt/ /ʌ/ monkey /ˈmʌŋkɪ/ - front /frʌnt/ - other /ˈʌðəʳ/ - company /ˈkʌmpənɪ/ /ʊ/ wolf /wʊlf/
/uː/ tomb /tuːm/ - womb /wuːm/
/əʊ/ gross /grəʊs/ - comb /kəʊm/
voyelle finale du mot dog /dɒg/ - not /nɒt/ - top /tɒp/ - fox /fɒks/ - dot /dɒt/ /ʌ/ won /wʌn/
/uː/ whom /huːm/
suivi d'au moins 2 syllabes inaccentuées opera /ˈɒpərə/ - colonise /ˈkɒlənaɪz/ - cooperate /kəʊˈɒpəreɪt/
la syllabe suivante contient /ɪ/ topic /ˈtɒpɪk/ - solid /ˈsɒlɪd/ - promise /ˈprɒmɪs/
avant consonne unique /əʊ/ total /ˈtəʊtl/ - broken /ˈbrəʊkən/ - omen /ˈəʊmen/ - grove /grəʊv/ /ɒ/ moral /ˈmɒrəl/ - proper /ˈprɒpəʳ/ - shone /ʃɒn/ /ʊ/ woman /ˈwʊmən/
/ʌ/ come /kʌm/ - love /lʌv/ - done /dʌn/ /ɪ/ women /ˈwɪmɪn/
/uː/ whose /huːz/ - move /muːv/ - lose /luːz/
avant cons + (-le ou r+voyelle) noble /ˈnəʊbl/ - cobra /ˈkəʊbrə/ - ogle /ˈəʊgl/ - ogre /ˈəʊgəʳ/

en position finale no /nəʊ/ - go /gəʊ/ - so /səʊ/ - ago /əˈgəʊ/ - banjo /ˈbændʒəʊ/ /uː/ to /tuː/ - who /huː/
avant voyelle d'une autre syllabe boa /ˈbəʊə/ - poet /ˈpəʊɪt/ - stoic /ˈstəʊɪk/ - cooperate /kəʊˈɒpəreɪt/
avant r /ɔː/ more /mɔːʳ/ - horse /hɔːs/ - boring /ˈbɔːrɪŋ/ - score /skɔːʳ/ - short /ʃɔːt/ /ɔ/ for /fɔːʳ/ - forty /ˈfɔːtɪ/ - forward /ˈfɔːwəd/
après w, avant r /ɜː/ word /w3ːd/ - world /w3ːld/ - work /w3ːk/ - worse /w3ːs/ - worst /w3ːst/ /ɔː/ worn /wɔːn/ - sword /sɔːd/ - born /bɔːn/ - torn /tɔːn/ - morning /ˈmɔːnɪŋ/
inaccentué /ə/ catastrophe /kəˈtæstrəfi/ - colonise /ˈkɒlənaɪz/ - author /ˈɔːθəʳ/ - toward /təˈwɔːd/ - Europe /ˈjʊərəp/
accentué avant w /aʊ/ now /naʊ/ - cow /kaʊ/ - bow /baʊ/ - sow /saʊ/ - allow /əˈlaʊ/ /əʊ/ know /nəʊ/ - show /ʃəʊ/ - sow /səʊ/ - bow /bəʊ/ /ɒ/ acknowledge /əkˈnɒlɪdʒ/
avant avant wr /aʊə/ dowry /ˈdaʊrɪ/
inaccentué avant w /əʊ/ yellow /ˈjeləʊ/ - rainbow /ˈreɪnbəʊ/ - narrow /ˈnærəʊ/