Accueil > Prononciation > Lettres > Voyelles > Prononciations de la lettre "u" en anglais

La lettre voyelle "u" utilisée seule (en syllabe accentuée, sauf indication contraire) se prononce généralement de la manière suivante :
(passer le curseur sur les symboles phonétiques et les mots en anglais pour entendre la prononciation)
u
1 /ʌ/ hug
2 /juː/ huge
3 /ɜː/ fur
4 /jʊə/ cure
a aa ae ai ao au aw ay augh
e ea ee ei eo eu ew ey eau
i ia ie ii io iu
o oa oe oi oo ou ow oy ough
u ua ue ui uo uu uy
y ya ye yi yo yu

Dans le détail, voici les différentes prononciations possibles: (Exercices)

souvent parfois rarement
voyelle finale du mot /ʌ/ but /bʌt/ - run /rʌn/ - cup /kʌp/ - bus /bʌs/ - much /mʌtʃ/ /ʊ/ put /pʊt/
avant consonnes multiples butter /ˈbʌtəʳ/ - dump /dʌmp/ - current /ˈkʌrənt/ - ultimate /ˈʌltɪmɪt/ - under /ˈʌndəʳ/ full /fʊl/ - pudding /ˈpʊdɪŋ/ - pull /pʊl/ - bull /bʊl/
après /r/, /ʃ/, /ʒ/, /j/, cons. + /l/ /uː/ rule /ruːl/ - chute /ʃuːt/ - June /dʒuːn/ - flu /fluː/
truant /ˈtruːənt/ - fluent /ˈfluːənt/ - luminous /ˈluːmɪnəs/ - February /ˈfɛbruəri/ - rubric /ˈruːbrɪk/
sinon avant consonne unique /juː/ duke /djuːk/ - mute /mjuːt/ - tune /tjuːn/ - tuba /ˈtjuːbə/ /ʊ/ sugar /ˈʃʊgəʳ/ /ɪ/ busy /ˈbɪzɪ/ - business /ˈbɪznɪs/
sinon avant cons + (-le ou r+voyelle) bugle /ˈbjuːgəl/
sinon avant voyelle d'une autre syllabe duel /ˈdjuːəl/ - fatuous /ˈfætjuəs/ - druid /ˈdruːɪd/
sinon inaccentué January /ˈdʒænjuəri
sinon après g, avant e, i argue /ˈɑːgjuː/ - ague /ˈeɪgjuː/
avant r final ou r + cons. (ainsi que dans les termes dérivés) /ɜː/ curdle /ˈk3ːdl/ - burr /b3ːʳ/ - fur /f3ːʳ/ - furry /ˈf3ːrɪ/
avant r + voyelle et après /r/, /ʃ/, /ʒ/, /j/, cons. + /l/ /ʊə/ rural /ˈrʊərəl/ - sure /ʃʊəʳ/ - jury /ˈdʒʊəri]/ - plural /ˈplʊərəl/
sinon
avant r + voyelle
/jʊə/ pure /pjʊəʳ/ - purity /ˈpjʊərɪtɪ/ - cure /kjʊəʳ/ - during /ˈdjʊərɪŋ/ - lure /ljʊəʳ/ /ɛ/ bury /ˈbɛrɪ/
inaccentué /ə/ supply /səˈplaɪ/ - leisure /ˈlɛʒəʳ/ - failure /ˈfeɪljəʳ/ /ɨ/ minute /ˈmɪnɪt/ - lettuce /ˈlɛtɪs/