Australia - Today 5

Gap-fill exercise

   dingo      kangaroo      koala      kookaburra      platypus      tasmanian devil   
Match the name of these Australian animals with their picture: